Month: Tháng Bảy 2009

Tìm ra Hoàng Thị… ngày xưa

"Ai mang bụi đỏ đi rồi ...."

“Ai mang bụi đỏ đi rồi ….”

Audio : Ngày Xưa Hoàng Thị
Thơ Phạm Thiên Thư – Nhạc Phạm Duy – Thái Thanh hát .

(more…)