Ngày: 26/12/2011

Món quà triều cống dành cho Thái tử Tập Cận Bình ( Xi Jinping)


(more…)

Advertisements

Hang Pắc Bó cũng nằm bên Trung Quốc

Quần thể hang Pắc Bó không nằm ở Việt Nam

(more…)