An lộc

Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù, 1972 :

Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vào Thánh Địa La Vang, Quảng Trị 1972

TRẤN THỦ BÌNH LONG – THƯỢNG KỲ QUẢNG TRỊ

Chân thành cổ chất đầy xương máu
Anh hùng ôm nỗi hận thiên thu.

(more…)