Nguyệt Ánh

Nguyệt Ánh – Việt Dzũng : 30 năm Việt Dzũng

30 năm Việt Dzũng được tổ chức vào tháng 6 năm 2010 tại Washington DC nhân dịp Ðại Hội Phong Trào Hưng Ca kỳ X!

Advertisements