Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Hai tài liệu mật của CIA về Các Tướng Lãnh VN và gia đình họ Ngô

NDDNewyork

13th May 1957: South Vietnamese President Ngo Dinh Diem greets the crowd as he rides with Commissioner Richard Patterson and Chief Protocol of the State Department, Wiley T. Buchanan Jr. in a parade up Broadway, New York City. (Photo by Carl T. Gossett Jr/New York Times Co./Getty Images)

(more…)