Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Chương trình Người Cày Có Ruộng tại miền Nam

nguoicaycoruong

Ngày 26-3-1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho ban hành luật Người Cày Có Ruộng (NCCR) và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân.

 

Lời Bình
Trong khi miền Bắc phóng tay phát động cải cách ruộng đất tiêu diệt tầng lớp địa chủ thì chính quyền miền Nam liên tục tiến hành tư hữu hoá đất đai, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao đời sống nông dân.
Qua việc thu mua đất từ các điền chủ rồi bán lại hay phát cho nông dân, trước năm 1975 mọi gia đình nông dân miền Nam đều đã thật sự làm chủ mảnh đất tư hữu của mình. (more…)

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu : Công và Tội

thieu3
Nhật Lệnh Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Ngày Quân Lực 1973
CLICK TO PLAY :


(more…)