Trần Minh Công

Mậu Thân tại Quận Nhì Saigon

Dân chúng chạy loạn trên cầu chữ Y, Sài Gòn, trong trận Mậu Thân 1968.

(more…)

Advertisements