Trần Vũ

Nghĩ về một tập san quân đội (tham khảo)

Sầu Đông

Nghĩ về một tập san quân đội

Trần Vũ

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ví như một cuộc “chiến đấu thần kỳ” và trở thành biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Mỗi chiến công trong cuộc chiến đấu ấy là một kỳ tích. “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” 40 năm trước là một chiến công như thế – tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. (Đại tướng Phùng Quang Thanh)

Điều làm nên một quân nhân, là phẩm chất suy nghĩ độc lập biết lĩnh hội sức mạnh phản chiếu từ nhiều tấm gương lịch sử”. (Gerhard von Scharnhorst)

1. Tập san quân đội Pháp

Nhìn vào một tập san quân đội, trông thấy…

Xem bài viết gốc 5 316 từ nữa