Day: 23/04/2010

35 năm nhìn lại – Cuộc thất trận và phản bội đồng minh

Các Bộ trưởng ngoại giao ký Hiệp định Paris về VN: - William Rogers, Hoa Kỳ - Nguyễn Duy Trinh ,VN DC-CH - Trần Văn Lắm, VN CH - Nguyễn Thị Bình , CM lâm thời

(more…)